- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

COST

COST umożliwia koordynację badań o określonej tematyce prowadzonych w różnych krajach. Obszar zainteresowania COST to badania podstawowe oraz działania stanowiące pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research), a także działania zorientowane na potrzeby społeczeństw.

COST nie finansuje samych badań lecz stanowi platformę dla naukowców do współpracy w zakresie konkretnego projektu i wymiany wiedzy. Konkretne projekty noszą nazwę Actions (Akcje). Na wsparcie COST mogą liczyć przede wszystkim konferencje, krótkoterminowa wymiana naukowa i publikacje.

Badania wspierane przez COST muszą należeć do jednej z dziewięciu kluczowych dziedzin. Są to:

• Biomedicine and Molecular Biosciences
• Food and Agriculture
• Forests, their Products and Services
• Materials, Physical and Nanosciences
• Chemistry and Molecular Sciences and Technologies
• Earth System Science and Environmental Management
• Information and Communication Technologies
• Transport and Urban Development
• Individuals, Societies, Cultures and Health

Możliwe jest także zgłaszanie inicjatyw multidyscyplinarnych.

Każdy projekt COST stanowi sieć łączącą projekty badawcze finansowane ze środków co najmniej pięciu krajów członkowskich COST. Lista krajów członkowskich i współpracujących liczy obecnie ponad 30 pozycji. Polska przystąpiła do inicjatywy w 1991 roku.

Zainteresowana instytucja może dołączyć do trwającej Akcji COST lub też, jeśli konieczne jest utworzenie nowej akcji, zgłoszenie inicjatywy popieranej przez co najmniej 5 krajów członkowskich. Procedura jest dwustopniowa, propozycje składa się w trybie ciągłym. Ocena złożonych propozycji następuje po upływie określonego terminu.

Czas realizacji Akcji COST to około 4 lat lat, przy średnim finansowaniu rocznym ok. 100 000 €. Polskich uczestników udział w Akcji COST uprawnia do złożenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego.