- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Kongres Kultury Akademickiej pt. „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”

Od 20 do 22 marca 2014 r. w Krakowie odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej pt. „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”, w którym udział weźmie Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Kongres stanowić będzie swoistą debatę dotyczącą najważniejszych problemów, dylematów i wyzwań, przed którymi stoi instytucja uniwersytetu i środowisko akademickie w Polsce w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś weźmie udział w sympozjum pt. „Obrona i propagowanie »rozumu naukowego« i racjonalności myślenia w debacie publicznej. Opiniotwórcza rola uniwersytetu”.

W ramach Kongresu odbędą się trzy sesje planarne i osiem sympozjów. Podczas obrad omówione zostaną następujące obszary tematyczne:
– Relacje międzypokoleniowe w środowisku akademickim;
– Etos, wartości i standardy w nauce akademickiej i „post-akademickiej”;
– Relacje świata nauki i świata polityki. Niebezpieczeństwa płynnych granic;
– Światopoglądowa rola uniwersytetu. „Wieża z kości słoniowej” czy kształtowanie świadomości zbiorowej?
– Strategie dydaktyki uniwersyteckiej. Nowatorstwo czy rutyna, „Bildung” czy tylko przekaz informacji? Relacja mistrz-uczeń;
– W służbie zmieniającej się misji – nowe modele i kultura instytucjonalna uniwersytetu w XXI wieku;
– Patologie środowiska akademickiego. Erozja etosu, obniżenie standardów, plagiat, „ghost writing” itp.
– Nauka lokalna, narodowa, czy kosmopolityczna? Sieć naukowa w erze globalizacji. Szanse awansu polskich uczelni w świecie;
– Miasta uniwersyteckie. Kulturotwórcza rola uniwersytetów i młodzieży studenckiej w przestrzeni miejskiej;
– Uniwersytet w kontekście nowych mediów i technologii informacyjnych;
– Jakość i efektywność w szkołach wyższych a systemy ich finansowania;
– Humanistyka akademicka – misja czy komercja i biurokracja?
– Medycyna w uniwersytecie: profesorowie, studenci, pacjenci.

Kongres odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie: www.kongresakademicki.pl.