- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Konkurs przeprowadzi Kapituła w składzie:
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) – Przewodniczący
Prof. dr hab. Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Anna Lewicka – Strzałecka (Polska Akademia Nauk)
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prace do konkursu mogą zgłaszać:
– mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;
– podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni (wydział);
– mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga merytorycznego uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
– została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dyscypliny nauki przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
– została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;
– jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2015 r. przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z merytorycznym uzasadnieniem podpisanym przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Prace należy składać na adres:
Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu rozmowy z autorami Kapituła przyzna Nagrodę albo odstąpi od jej przyznania.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 3 października 2015 r.