- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Posiedzenie Prezydium KRASP, 16 października 2014 r., Politechnika Gdańska

materiały oznaczone (*) znajdą się także w zestawie umieszczonych na stronie www materiałów przeznaczonych dla uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP
zestaw materiałów będzie aktualizowany i uzupełniany; informacja w nawiasach po nazwie dokumentu jest datą zamieszczenia dokumentu na stronie www lub datą jego ostatniej aktualizacji

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad (13.10)

2. Informacje Przewodniczącego KRASP

informacje Sekretariatu (13.10)

3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia Plenarnego

– * projekt porządku obrad Zgromadzenia Plenarnego (13.10)

4. Omówienie dokumentów planowanych do przedstawienia Zgromadzeniu

a) informacja o stanie zaawansowania prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” realizowanym przez FRP na zlecenie KRASP

– * informacja (15.10)

b) porozumienie KPK-KRASP w sprawie wspólnych działań na rzecz Programu Horyzont 2020

– * projekt porozumienia (13.10)

c) stanowisko w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej „Science 2.0”

– * dokument Komisji Europejskiej (13.10)

– * opinia Komisji ds. Nauki (13.10)

– * kwestionariusz wypełniony przez EUA (13.10)

d) stanowisko w sprawie opracowanego w MNiSW planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce

– * plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce – dokument MNiSW (13.10)

– * opinia Komisji ds. Nauki (13.10)

– * raport z realizacji projektu OpenUJ (13.10)

–   pismo ws. powołania Zespołu Doradczego MNiSW (13.10)

e) opinia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki

– * projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki (13.10)

5. Zaproponowanie kandydatur do komisji roboczych

6. Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących praw własności intelektualnej i komercjalizacji dóbr przysługujących uczelni

opinia Rady Rzeczników Patentowych (13.10)

7. Zaproponowanie kandydatów na członków Komisji ds. etyki w nauce w kadencji 2015-2018

ogłoszenie Prezesa PAN (13.10)

skład Komisji w kadencji 2011-2014 (13.10)

8. Współpraca z konferencjami rektorów Niemiec i Francji

a) współpraca w ramach Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego uzupełnionego o udział Polski

– * zaproszenie do współpracy w ramach Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego (13.10)

b) wspólna deklaracja w sprawie nazw zakresów działania komisarzy UE

– * deklaracja CPU-HRK-KRASP w sprawie nazw zakresów działania komisarzy UE (13.10)

– proponowany skład Komisji

c) wspólna deklaracja w sprawie studiów doktoranckich

– * projekt deklaracji CPU-HRK-KRASP w sprawie studiów doktoranckich (13.10)

– * Salzburg II Recommendations (13.10)

9. Współpraca z Ukrainą

a) inicjatywa współpracy uczelni i organizacji wspierających naukę Polski, Niemiec i Ukrainy

pismo rektora Uniwersytetu w Wurzburgu do prof. Żylicza (13.10)

b) informacja o stanie prac w projekcie realizowanym przez FRP

– * informacja (15.10)

10. Współpraca z innymi krajami

a) Brazylia i inne kraje Ameryki Łacińskiej

EU-CELAC Statement (13.10)

b) Turcja

c) Portugalia

zaproszenie na 2nd CCISP/KRPUT International Forum (13.10)

d) inne

oferta pozyskiwania chińskich studentów – mail (13.10)

project promocji polskiego szkolnictwa w Chinach (13.10)

11. Study in Poland – wyniki ankiety

12. Priorytety w ramach Procesu Bolońskiego

Bologna Process – EUA priorities/BFUG update (13.10)

13. Organizacja dorocznej konferencji EUA w 2016 r.

Call for applications to host 2016 Annual Conference – mail (13.10)

14. Informacja o Kongresie organizowanym przez Pracodawców RP „Nauka dla biznesu, biznes dla Nauki”

– * mail Przewodniczącego KRASP (13.10)

– * mail Przewodniczącego KRASP – zał. 1: program (13.10)

– * mail Przewodniczącego KRASP – zał. 2: zaproszenie Pracodawców RP (13.10)

– * mail Przewodniczącego KRASP – zał. 3: oferta wystawiennicza (13.10)

–   projekt porozumienia w sprawie współorganizacji Kongresu (13.10)

15. Kalendarz KRASP

kalendarz KRASP(13.10)

16. Sprawy wniesione