- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Przewodniczący KRASP uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

19 czerwca 2013 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący KRASP, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
• oświaty i wychowania,
• nauki,
• rezerw celowych,
• państwowego funduszu celowego – Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
• agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• szkolnictwa wyższego,
• Polskiej Akademii Nauk,
• Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.