- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Spotkanie przedstawicieli KRASP w Ministerstwie Finansów

17 października 2013 r. o godz. 12.00 w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni publicznych, poświęcone przedstawieniu problemów zgłaszanych w związku z projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jednoznacznie negatywnie oceniła proponowane w tym projekcie zmiany dotyczące szkół wyższych, z których najbardziej niepokojące i zagrażające niezakłóconemu działaniu uczelni to:

– nałożenie na uczelnie publiczne obowiązku prowadzenia rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
– nałożenie na uczelnie publiczne obowiązku lokowania wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, w formie depozytu u Ministra Finansów.

Rozwiązania te naruszają fundamentalne wartości stanowiące podstawę funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, a w szczególności:
– autonomię uczelni,
– zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
które stanowią istotne przesłanki dotychczasowych działań Rządu, respektowane także przez poprzednie rządy III RP.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Wiesław Banyś przewodniczył delegacji środowiska akademickiego, w skład której wchodzili rektorzy oraz kwestorzy uczelni wyższych.