- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Statut

STATUT
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP
w dniu 13 października 2011 r., ze zmianami dokonanymi w dniu 26 maja 2012 r.
oraz w dniu 23 listopada 2012 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – KRASP, została powołana w dniu 7 czerwca 1997 r. przez rektorów szkół wyższych, będących członkami konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych: uniwersytetów [1], uczelni technicznych [2], rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych i artystycznych. W dniu 20 kwietnia 1998 r. Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o włączeniu do KRASP, na prawach członków założycieli, rektorów – członków konferencji rektorów akademii wychowania fizycznego.W dniu 30 września 2000 r. Zgromadzenie Plenarne postanowiło przyznać Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych (działającej aktualnie jako Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych – KRePSZ [3] status stowarzyszonego członka zbiorowego KRASP. Zgromadzenie Plenarne uczyniło to w przekonaniu o istotnej roli uczelni zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego, które – zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego – kształcąc studentów studiów I lub II stopnia przygotowują swoich absolwentów do wykonywania zawodu, ale także do kontynuowania studiów II stopnia w uczelniach akademickich. Wskazuje to na potrzebę partnerstwa zarówno pomiędzy uczelniami zawodowymi i akademickimi, jak i organizacjami zrzeszającymi te uczelnie.

KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im w szczególności prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka.

Doświadczenia pierwszych lat działania KRASP oraz procesy zachodzące w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym wskazują na potrzebę działania Konferencji w szerokiej formule, zapewniającej możliwość współdziałania rektorów i poszanowania tożsamości różnych typów uczelni – publicznych i niepublicznych, dużych i małych, akademickich i zawodowych, prowadzących kształcenie na wielu kierunkach i bardziej specjalistycznych, działających w dużych ośrodkach akademickich i mniejszych miejscowościach, o wieloletniej tradycji i tych nowo utworzonych.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zwana dalej KRASP, działająca na podstawie w rozumieniu Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [4], zwanej dalej ustawą, jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

2. KRASP realizuje cele i zadania zgodnie z Art. 55 tej ustawy, wspierając działania organów władzy publicznej na rzecz edukacji, nauki i kultury, a w szczególności współdziałając z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, innymi ministrami nadzorującymi szkoły wyższe oraz z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego [5], Polską Komisją Akredytacyjną [6] i innymi agencjami akredytującymi uczelnie akademickie, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej [7] i Krajową Reprezentacją Doktorantów [8].

§ 2

1. Działalność KRASP nie narusza autonomii uczelni członkowskich ani niezależności i samorządności konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych działających w ramach KRASP.

§ 3

Siedzibą KRASP jest Warszawa.

Rozdział II
Członkostwo w KRASP

§ 4

1. KRASP utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie, zwane dalej uczelniami członkowskimi, reprezentowane przez rektorów.
2. Rektorzy, o których mowa w ust. 1, mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych.
Rektorzy szkół wyższych, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej uczelniami członkowskimi, mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych:
a) uniwersytetów [9],
b) uczelni technicznych [2], w tym uczelni morskich,
c) uczelni rolniczych,
d) uczelni pedagogicznych,
e) uczelni ekonomicznych,
f) uczelni medycznych,
g) uczelni artystycznych,
h) uczelni wychowania fizycznego,
i) uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych,
j) akademickich uczelni niepublicznych.

3. Rektorzy publicznych wyższych szkół zawodowych działają w ramach Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych [3], mającej status zbiorowego członka stowarzyszonego.

4. Zasady i tryb działania konferencji rektorów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 mogą określać regulaminy uchwalone przez te konferencje.

§ 5

1. Status uczelni członkowskiej może być nadany indywidualnie – poszczególnym uczelniom, lub zbiorowo – wszystkim uczelniom, należącym do konferencji rektorów określonego typu szkół wyższych.
2. Status uczelni członkowskich – zbiorowo wszystkim uczelniom należącym do konferencji rektorów określonego typu szkół wyższych, niewymienionego w § 4 ust. 2, nadaje Zgromadzenie Plenarne KRASP na wniosek Prezydium KRASP.
3. Status uczelni członkowskiej – indywidualnie danej uczelni należącej lub nie do konferencji rektorów określonego typu szkół wyższych, wymienionego w § 4 ust. 2, nadaje Prezydium KRASP na wniosek zainteresowanej uczelni.
4. Status uczelni stowarzyszonej może być nadany indywidualnie poszczególnym uczelniom prowadzącym studia magisterskie. Status uczelni stowarzyszonej może być także nadany zbiorowo wszystkim uczelniom należącym do konferencji rektorów nie wymienionych w ust. 2, zrzeszonym według określonych kryteriów. Do trybu nadawania statusu uczelni stowarzyszonej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.
5. Uczelnie wchodzące w skład KRePSZ [3] mają status uczelni stowarzyszonych KRASP.

§ 6

1. Postępowanie w sprawie nabycia indywidualnie statusu uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej wszczyna się na wniosek rektora zainteresowanej uczelni, złożony na formularzu, którego formę ustala Prezydium KRASP [10], dostępnym na stronie internetowej KRASP [11].
2. Do wniosku o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP dołącza się:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwóch uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. [12] oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego przewodu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego,
b) udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,
c) inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki oceny parametrycznej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie,
d) informacje o działaniach podejmowanych przez uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.
3. Do wniosku o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP dołącza się:
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich,
b) udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,
c) inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki oceny parametrycznej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie.
4. Informację o wszczęciu postępowań, o których mowa w § 6 ust. 1 ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.

§ 7

1. Stwierdzenie nabycia statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP [10] podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni członkowskiej, powołuje Prezydium KRASP [10] na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień określonych w § 6 ust. 2 lit. a oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
4. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni członkowskiej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
5. Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

§ 8

1. Nadanie statusu uczelni stowarzyszonej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP [10] podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej, powołuje Prezydium KRASP [10] na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
4. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
5. Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

§ 9

1. Uchwałę w sprawie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej lub o nadaniu statusu uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP [10] podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa odpowiednio w § 7 ust. 3 i § 8 ust. 3.
2. O treści uchwały, w której mowa w ust. 1 Prezydium KRASP [10] informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię.
3. O uchwale o stwierdzeniu nabycia statusu uczelni członkowskiej oraz o uchwale nadającej status uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP niezwłocznie informuje uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.

§ 10

1. Postępowanie w sprawie zawieszenia w prawach członka uczelni członkowskiej i uczelni stowarzyszonej KRASP wszczyna się w przypadku naruszenia przez uczelnię przepisów obowiązujących członków KRASP, w szczególności niniejszego statutu, na pisemny i uzasadniony wniosek Przewodniczącego KRASP albo rektora uczelni członkowskiej KRASP. Informację o wszczęciu postępowania ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.
2. Zawieszenie w prawach członka uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej KRASP następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP [10] podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 3.
3. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni, której dotyczy postępowanie, powołuje Prezydium KRASP [10] na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Komisja wydaje opinię o przestrzeganiu przez uczelnię przepisów obowiązujących członków KRASP oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.
5. Komisja może wezwać uczelnię, której dotyczy postępowanie, do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust.
6. Komisja wydaje opinię w terminie miesiąca od dnia jej powołania lub w terminie miesiąca od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 5.

§ 11

1. Uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka Prezydium KRASP [10] podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa w § 10 ust. 4.
2. O treści uchwały, o której mowa w ust. 1, Prezydium KRASP [10] informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.

§ 12

1. Przywrócenie członkostwa KRASP następuje w przypadku ustania przyczyny powodującej zawieszenie w prawach członka, na wniosek zainteresowanej uczelni.
2. § 11 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Utrata członkostwa uczelni członkowskiej KRASP następuje w przypadku:
a) rezygnacji,
b) utraty statusu uczelni akademickiej w rozumieniu przepisów ustawy,
c) likwidacji uczelni,
d) nieuiszczenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy, mimo pisemnego upomnienia,
e) rażącego naruszenia statutu KRASP.
2. Stwierdzenie utraty statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP.
3. O treści uchwały, w której mowa w ust. 2, Prezydium KRASP [10] informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz inne uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.

§ 14

1. Utrata członkostwa uczelni stowarzyszonej KRASP następuje w przypadku:
a) rezygnacji,
b) utraty uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich,
c) likwidacji uczelni,
d) nieuiszczenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy, mimo pisemnego upomnienia.
2. § 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 15

1. Od uchwał
a) o odmowie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej KRASP,
b) o odmowie nadania statusu uczelni stowarzyszonej KRASP,
c) o zawieszeniu w prawach członka KRASP,
d) o stwierdzeniu utraty statusu uczelni członkowskiej lub stowarzyszonej KRASP
zainteresowana uczelnia może wnieść odwołanie do Zgromadzenia Plenarnego KRASP.
2. Zgromadzenie Plenarne KRASP podejmuje uchwałę o utrzymaniu w mocy uchwały Prezydium KRASP [10], o której mowa w ust. 1 lub o jej przekazaniu do ponownego rozpatrzenia.

Rozdział III
Zadania KRASP

§ 16

Do celów KRASP należy:
a) inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich na rzecz realizacji ich misji,
b) podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w kraju i za granicą,
c) reprezentowanie misji szkolnictwa wyższego i nauki, a także wspólnych interesów uczelni akademickich,
d) działanie na rzecz budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej,
e) reprezentowanie na wniosek KRePSZ lub innych konferencji rektorów uznanych przez KRASP wspólnych interesów publicznych uczelni akademickich i zawodowych,
f) dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

§ 17

Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 16, KRASP:
a) podejmuje działania na rzecz stworzenia społecznego poparcia dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce,
b) występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego,
c) dba o zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia studentów i doktorantów,
d) wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury,
e) współdziała ze stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe oraz gospodarcze,
f) współdziała z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury,
g) uczestniczy w działaniach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczelnie lub instytucje naukowe,
h) podejmuje działania sprzyjające systematycznemu podnoszeniu jakości kształcenia i efektywności funkcjonowania uczelni,
i) podejmuje działania wspierające podmiotowość studentów i doktorantów oraz elastyczność i różnorodność form kształcenia, wynikające m.in. z aktualnych uwarunkowań i przyszłych wyzwań oraz bogactwa tradycji instytucji akademickich,
j) podejmuje działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi systemu szkolnictwa wyższego, obejmującego wszystkie typy i rodzaje uczelni,
k) zapewnia zainteresowanym uczelniom członkowskim, w tym uczelniom członkowskim KRePSZ [3], zaplecze informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie działania uczelni.

§ 18

1. KRASP przedstawia organom władzy publicznej opinie i wnioski, zgodnie z art. 55 ustawy [4], w szczególności opinie i wnioski przedłożone przez konferencje rektorów będące członkami KRASP, przyjęte lub poparte przez właściwy organ KRASP.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do występowania do organów władzy publicznej na wniosek KRePSZ [3], w sprawach dotyczących publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego.

§ 19

1. KRASP, działając na wniosek właściwego organu władzy publicznej, wyraża opinie w sprawach, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy [4].
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, wyraża Zgromadzenie Plenarne, jeżeli zostało zwołane przed upływem terminu na wyrażenie opinii, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy [4]. W pozostałych przypadkach opinie wyraża Prezydium KRASP [10].

§ 20

1. KRASP, działając z własnej inicjatywy, występuje do właściwych organów władzy publicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy [4].
2. Wnioski i opinie, o których mowa w ust. 1 formułuje Zgromadzenie Plenarne lub Prezydium KRASP [10].

§ 21

1. Przewodniczący KRASP reprezentuje KRASP przed organem, na którego wniosek wyrażana jest opinia lub do którego kierowane są opinie i wnioski formułowane z własnej inicjatywy.
2. Organ KRASP występujący z wnioskiem lub wyrażający opinię, o których mowa w § 19 i § 20, może wyznaczyć spośród swojego składu inną osobę, która będzie reprezentować KRASP przed organem, na którego wniosek wyrażana jest opinia lub do którego kierowane są opinie i wnioski formułowane z własnej inicjatywy.

Rozdział IV
Władze KRASP

§ 22

1. Organami KRASP są:
a) Zgromadzenie Plenarne KRASP, będące walnym zebraniem członków w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej Prawem o stowarzyszeniach [13], w związku z art. 54 ust. 3 ustawy [4],
b) Prezydium KRASP [10], będące zarządem w rozumieniu art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach [13], w związku z art. 54 ust. 3 ustawy [4],
c) Przewodniczący KRASP,
d) Komisja Rewizyjna KRASP, będąca organem kontroli wewnętrznej w rozumieniu art. 11 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach [13], w związku z art. 54 ust. 3 ustawy [4].
2. Kadencja organów KRASP pokrywa się z kadencją rektorów określoną w ustawie [4].

§ 23

W skład Zgromadzenia Plenarnego KRASP wchodzą:
a) przedstawiciele uczelni członkowskich,
b) członkowie Prezydium KRASP.

§ 24

Zgromadzenie Plenarne KRASP:
a) nadaje status uczelni członkowskich w trybie zbiorowym,
b) uchwala wytyczne kierunkowe dla pozostałych organów i komisji KRASP [14],
c) dokonuje wyboru Przewodniczącego KRASP i jego zastępców, Komisji Rewizyjnej KRASP [15] oraz może dokonywać wyboru Honorowego Przewodniczącego KRASP,
d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Przewodniczącego KRASP z działalności KRASP,
e) zatwierdza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości,
f) podejmuje uchwały z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub Przewodniczącego KRASP albo przewodniczącego konferencji rektorów danego typu szkół wyższych,
g) wyraża opinię w sprawach, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy [4].

§ 25

1. Zgromadzenie Plenarne KRASP zwołuje Przewodniczący lub – z upoważnienia Prezydium [10] – jego zastępca, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Prezydium KRASP [10],
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP [15],
d) na wniosek co najmniej trzech konferencji poszczególnych typów szkół wyższych,
e) na wniosek Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ [3].
2. W okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego w jego imieniu działa Prezydium KRASP [10].

§ 26

1. Przewodniczącego KRASP oraz jego dwóch zastępców wybiera Zgromadzenie Wyborcze, złożone z rektorów wybranych na nową kadencję, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wybór Przewodniczącego KRASP oraz jego zastępców na nową kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 1, następuje w okresie ostatnich 4 miesięcy bieżącej kadencji; wyboru dokonują rektorzy wybrani na nową kadencję, ze swego grona.
3. Zgromadzenie Wyborcze zwołuje Przewodniczący KRASP bieżącej kadencji, lub – z upoważnienia Prezydium [10] – jego zastępca.

§ 27

Przewodniczący KRASP kieruje działalnością Konferencji, przewodniczy pracom Prezydium KRASP [10] oraz reprezentuje KRASP na zewnątrz.

§ 28

Zgromadzenie Plenarne KRASP wspólnie z gronem rektorów-elektów może, na wniosek Przewodniczącego-elekta KRASP, nadać, w trybie określonym w § 26 ust. 1, ustępującemu Przewodniczącemu KRASP na okres kolejnej kadencji status Honorowego Przewodniczącego KRASP.

§ 29

1. W skład Prezydium KRASP [10] wchodzą z urzędu:
a) Przewodniczący KRASP,
b) Honorowy Przewodniczący KRASP,
c) dwóch zastępców Przewodniczącego KRASP,
d) przewodniczący konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych, wybrani przez te konferencje.
2. W skład Prezydium KRASP [10] wchodzą także przewodniczący poszczególnych stałych komisji KRASP [14] oraz przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP [16], o ile jest rektorem lub byłym rektorem uczelni członkowskiej.
3. Stałym uczestnikiem prac Prezydium [10], o statusie członka stowarzyszonego, jest Przewodniczący KRePSZ.
4. W pracach Prezydium KRASP [10] biorą udział z głosem doradczym:
a) Sekretarz Generalny KRASP,
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRASP [15] albo jego zastępca lub upoważniony przez przewodniczącego Komisji członek Komisji,
c) inne osoby zaproszone przez Prezydium lub Przewodniczącego KRASP.
5. Liczba rektorów aktualnie pełniących swe funkcje nie może wynosić mniej niż dwie trzecie składu Prezydium [10].

§ 30

1. Prezydium KRASP [10] w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego KRASP podejmuje uchwały w imieniu KRASP, a ponadto:
a) reprezentuje KRASP na zewnątrz,
b) powołuje stałe i doraźne komisje KRASP [14],
c) nadaje status uczelni członkowskich i stowarzyszonych KRASP w trybie indywidualnym,
d) podejmuje wszystkie decyzje niezastrzeżone dla innych organów KRASP.
2. Prezydium KRASP [10] zwołuje nie rzadziej niż raz na kwartał Przewodniczący KRASP lub, z jego upoważnienia, zastępca Przewodniczącego:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP [15],
c) na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium [10].
3. Prezydium KRASP [10] może być zwołane na wniosek przewodniczącego KRePSZ [3].

§ 31

1. Komisja Rewizyjna [15] składa się z od 5 do 9 osób wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
2. W skład Komisji Rewizyjnej [15] wchodzą rektorzy uczelni członkowskich. Stałym członkiem Komisji Rewizyjnej [15] o charakterze członka stowarzyszonego jest przedstawiciel KRePSZ [3]. W skład Komisji mogą wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich, z tym że liczba rektorów aktualnie pełniących swe funkcje nie może wynosić mniej niż dwie trzecie składu komisji.
3. Wybór Komisji Rewizyjnej [15] na nową kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 2-4, następuje w okresie ostatnich 4 miesięcy bieżącej kadencji; wyboru dokonują rektorzy wybrani na nową kadencję.
4. Komisja Rewizyjna [15] wybiera z grona swych członków przewodniczącego i jego zastępcę.
5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej [15] nie można łączyć z członkostwem w Prezydium KRASP [10], a także z pełnieniem funkcji Sekretarza Generalnego KRASP.

§ 32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KRASP [15] należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności KRASP,
b) kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Prezydium KRASP [10],
c) ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego oraz składanie podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP sprawozdania z wyników tej oceny wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Prezydium KRASP [10],
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Prezydium KRASP [10] lub Zgromadzenia Plenarnego KRASP.
2. Komisja Rewizyjna [15] działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 33

1. W celu realizacji istotnych celów KRASP tworzone są komisje stałe i doraźne.
2. Komisjami stałymi KRASP [14] są:
a) Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych [17],
b) Komisja ds. Kształcenia [18],
c) Komisja ds. Nauki [19],
d) Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką [20]
e) Komisja ds. Ekonomicznych [21],
f) Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej [22],
g) Komisja ds. Infrastruktury Informacyjnej [23].
3. Komisje doraźne mogą być tworzone w celu załatwiania określonych spraw i mają okresowy charakter.

§ 34

1. Komisje [14] powołuje i odwołuje Prezydium KRASP [10], określając ich skład, w tym przewodniczącego, a także wyznaczając jej zadania.
2. W skład komisji [14] wchodzą rektorzy uczelni członkowskich. W skład komisji [14] mogą wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich oraz inni eksperci, z tym że liczba rektorów aktualnie pełniących swe funkcje nie może wynosić mniej niż połowę składu komisji. Członkiem każdej komisji [14] jest delegowany przedstawiciel KRePSZ [3].
3. Przewodniczącym komisji jest rektor lub były rektor uczelni członkowskiej.
4. Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenie nie rzadziej niż raz w roku.

§ 35

1. Rezultaty prac komisji [14] mają charakter wewnętrzny i mogą być przedstawiane wyłącznie organom KRASP.
2. Szczegółowy tryb pracy komisji może określać jej regulamin nadany przez Prezydium KRASP [10].

§ 36

1. W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa Zespół Boloński KRASP [16].
2. W skład Zespołu Bolońskiego [16] wchodzą osoby wyznaczone przez „Prezydium, w tym jego przewodniczący, powoływany przez Prezydium [10] na okres kadencji organów KRASP.
3. Zadaniem Zespołu Bolońskiego [16] jest okresowe dokonywanie oceny przebiegu Procesu Bolońskiego oraz przedstawianie inicjatyw i rekomendacji dotyczących niezbędnych działań w tym zakresie.

§ 37

1. W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa Komitet Dobrych Praktyk KRASP [24].
2. W skład Komitetu Dobrych Praktyk KRASP wchodzą osoby wyznaczone przez Prezydium [10], w tym jego przewodniczący, powoływane przez Prezydium [10] na okres kadencji organów KRASP.
3. Zadaniem Komitetu Dobrych Praktyk KRASP jest działanie na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska akademickiego, w tym Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne KRASP dnia 26 kwietnia 2007 r. [25]
4. Komitet Dobrych Praktyk KRASP [24] w zakresie przestrzegania zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 16 lit. f, współdziała z Prezydium [10].
5. Komitet Dobrych Praktyk KRASP [24] współdziała z innymi podmiotami działającymi na rzecz spraw określonych w ust. 4, w szczególności z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną [6] oraz innymi podmiotami o podobnym zakresie działania.
6. Przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk KRASP zwołuje jego posiedzenie nie rzadziej niż raz na dwa lata.

§ 38

1. Sekretarza Generalnego, na okres kadencji organów KRASP, powołuje i odwołuje Prezydium KRASP [10] na wniosek Przewodniczącego KRASP.
2. Sekretarz Generalny KRASP zapewnia od strony organizacyjnej i administracyjnej warunki dla funkcjonowania KRASP i jej organów.
3. W przypadku upływu kadencji organów KRASP Sekretarz Generalny pełni swoją funkcję do czasu powołania Sekretarza Generalnego nowej kadencji.
4. Obsługę KRASP prowadzi Biuro KRASP, którym kieruje Kierownik Biura KRASP.
5. Szczegółowe zasady organizacji i finansowania Biura określa Prezydium KRASP [10].

Rozdział V
Reprezentacja KRASP

§ 39

1. W imieniu KRASP wobec władz państwowych oraz instytucji krajowych i zagranicznych występują, z zastrzeżeniem § 21,: Zgromadzenie Plenarne, Prezydium [10] oraz Przewodniczący KRASP.
2. Z upoważnienia Przewodniczącego, KRASP mogą reprezentować także, w granicach tego upoważnienia, zastępcy przewodniczącego KRASP, Honorowy Przewodniczący KRASP, członkowie Prezydium KRASP [10] albo Sekretarz Generalny KRASP.

§ 40

1. Przy podejmowaniu uchwał i postanowień organy i komisje KRASP [14] dążą do uzyskania konsensusu.
2. Jeżeli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, uchwały zapadają, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1, § 31 ust. 1, § 43 i § 47, większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 41

1. Czynne prawo wyborcze oraz prawo głosu w organach KRASP przysługuje rektorom uczelni członkowskich posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Prawo głosu w organach KRASP przysługuje także członkom Prezydium [10] niebędącym rektorami.
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego KRASP i jego zastępców oraz prawo kandydowania do składu Prezydium KRASP [10] przysługuje rektorom uczelni członkowskich posiadających co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

§ 42

1. Przewodniczącego konferencji rektorów danego typu szkół wyższych, na posiedzeniach i w pracach Prezydium KRASP [10], może zastępować z głosem stanowiącym jedynie wiceprzewodniczący tej konferencji.
2. Na podstawie pisemnego upoważnienia, rektora uczelni członkowskiej w Zgromadzeniu Plenarnym może zastępować upoważniony przez niego prorektor.

§ 43

Na wniosek Przewodniczącego obrad, za zgodą Zgromadzenia Plenarnego KRASP, wyrażoną zwykłą większością głosów, mogą być podejmowane uchwały wspólne KRASP-KRePSZ [3] z zastrzeżeniem § 40. W takich przypadkach wszyscy członkowie o statusie członków zwykłych i członków stowarzyszonych KRASP dysponują głosem stanowiącym.

Rozdział VI
Majątek i finanse KRASP

§ 44

1. KRASP pokrywa koszty swej działalności ze składek wnoszonych przez uczelnie członkowskie, uczelnie stowarzyszone oraz uczelnie członkowskie konferencji stowarzyszonych.
2. Wysokość składek oraz plan rzeczowo-finansowy ustala Prezydium KRASP [10].

§ 45

1. Do podejmowania decyzji finansowych i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu KRASP upoważniony jest Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Generalny działający wspólnie.
2. W szczególnych przypadkach Przewodniczący KRASP może upoważnić inną osobę do zaciągania zobowiązań finansowych w określonych kwotowo granicach oraz podpisywania dokumentów finansowych.

§ 46

Przewodniczący KRASP ustala zasady rachunkowości.

Rozdział VII
Rozwiązanie KRASP

§ 47

KRASP może zostać rozwiązana na mocy uchwały podjętej przez Zgromadzenie Plenarne większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu członków KRASP. O zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w tej sprawie, członkowie KRASP powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem.

Rozdział VIII
Zmiana statutu KRASP

§ 48

Statut KRASP uchwala i dokonuje jego zmian Zgromadzenie Plenarne KRASP większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W sprawach dotyczących KRePSZ [3], Zgromadzenie podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii KRePSZ.

Rozdział IX
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 49

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wymagania określone w § 6 ust. 2 lit. a nie dotyczą uczelni, które uzyskały status uczelni członkowskich KRASP przed dniem uchwalenia niniejszego Statutu.