- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Dokumenty z posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniach 6-7 maja 2010 r.

– Dokument 37/V: Stanowisko rektorów – członków Zgromadzenia Plenarnego KRASP w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [1]
– Załącznik do stanowiska: Podsumowanie zebranych przez KRASP opinii środowiska akademickiego dotyczących projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [2]
Patrz: Materiały źródłowe [3]

Dokument 36/V: Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt środowiskowy [4]

Załączniki do uchwały 36/V:

Załącznik 1 [5]

Załącznik 2 [6]

Załącznik 3 [7]

– Dokument 35/V: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP za rok 2009 [8]

– Dokument 34/V: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2009 [9]