- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Inne dokumenty KRASP

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy na zamówienie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (w pięciu częściach).

I. Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy – prof. Jerzy Woźnicki [1]

II. Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku – ks. prof. Andrzej Szostek [2]

III. Diagnoza szkolnictwa wyższego – prof. Jarosław Górniak [3]

IV. Finansowanie szkól wyższych ze środków publicznych – prof. Jerzy Wilkin [4]

V. Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego – prof. Jerzy Woźnicki [5]
___________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2014 [6] 

___________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2013 [7]

___________________________________________________________________________________________

Założenia do nowelizacji – sprzeciw KRASP, KRZaSP i PSRP

Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW, 4 kwietnia 2013 r. [8]

Wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom, 4 kwietnia 2013 r. [9]

___________________________________________________________________________________________

Wspólna deklaracja KRASP, CPU oraz HRK, kwiecień 2013 r.

Wspólna deklaracja Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich oraz Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich apelującą do rządów oraz Unii Europejskiej o nadanie najwyższego priorytetu inwestycjom w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego, badania naukowe oraz w innowacje.

Wersja polska [10]
Wersja angielska [11]

___________________________________________________________________________________________

Debaty w uczelniach

Komunikat Prezydium KRASP z dnia 21 marca 2013 r. [12]

Oświadczenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich [13]

Pełna wersja kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych, opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne KRASP 26 kwietnia 2007 r. [14]

___________________________________________________________________________________________

Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, 11 stycznia 2013 r. [12]