- Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - http://arch.krasp.org.pl -

Publikacje KRASP

Publikacje KRASP udostępnia – na życzenie, aż do wyczerpania nakładu – Biuro KRASP

Książki

  • Tadeusz Szulc (red.), Jakość kształcenia w szkołach wyższych, KRASP, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007
  • Adam Gałkowski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007): Z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Opracowania

  • Model awansu naukowego w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją prof. Franciszka Ziejki, KRASP-FRP, Warszawa 2006 – nakład wyczerpany
  • Instytut Badawczy – Fundacja Rektorów Polskich. Zadania merytoryczne na tle problemów polityki edukacyjnej w Polsce oraz projekt statutu i aktu notarialnego ustanowienia fundacji, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Warszawa, grudzień 2000 – nakład wyczerpany
  • Obszar, cele i formuła instytucjonalnych i systemowych badań nad szkolnictwem wyższym i nauką – koncepcja Instytutu Badawczego KRASP, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Warszawa, wrzesień 2000 – nakład wyczerpany
  • Założenia systemu badań naukowych – zasadnicze kierunki nowelizacji ustawodawstwa, opracowanie zbiorowe pod redakcją J. Woźnickiego, przyjęte przez Prezydium KRASP 13 marca 1999 r. – nakład wyczerpany
  • Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego – zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym”, opracowanie zbiorowe pod redakcją J. Woźnickiego, przyjęte przez Prezydium KRASP 10 marca 1998 r.; wydane także w języku angielskim pt. “Model of the public institution of higher education and its systemic environment – principal course of higher education law amendment” – nakład wyczerpany

Materiały informacyjne

  • Informator KRASP dla kadencji 2005-2008
  • Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności KRASP w kadencji 2002-2005 – nakład wyczerpany
  • Informator KRASP, grudzień 2002 – nakład wyczerpany

Informacje o działalności KRASP można ponadto znaleźć w stałych rubrykach następujących czasopism: